May chu so 7.169 dang bi qua tai. Hay nhan phim F5 de vao lai. Xin thong bao den tong dai cham soc khach hang so 08.39573065 de chung toi xu ly nhanh chong. Xin cam on